CORNERED | HAVE SOMEONE CORNERED

have someone cornered nghĩa là gì

CORNERED, HAVE SOMEONE CORNERED, GOT SOMEONE CORNERED nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, luyện phát âm, bài tập thực hành.