LONG SHOT

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LONG SHOT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LONG SHOT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.