IN A BIND/FIX/JAM

in a bind nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN A BIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.