IN THE CHIPS

in the chips nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE CHIPS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.