IN THE DARK

in the dark nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE DARK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.