IN THE FLESH

IN THE FLESH nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE FLESH. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.