(JUST) IN THE NICK OF TIME

in the nick of time nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE NICK OF TIME. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.