IN (OUT OF) ONE’S ELEMENT

IN (OUT OF) ONE’S ELEMENT

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế một số thành ngữ thông dụng: IN (OUT OF) ONE’S ELEMENT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [18]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [18]

Thành ngữ tiếng Anh bạn cần biết: IN/OUT OF (ONE’S) ELEMENT, IN (WAY) OVER (ONE’S) HEAD, KEEP (ONE’S) COOL, KEEP (ONE’S) FINGERS CROSSED, LAST BUT NOT LEAST. Bài luyện phát âm. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.