HAVE / KEEP AN OPEN MIND

HAVE / KEEP AN OPEN MIND

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: HAVE / KEEP AN OPEN MIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.