TALK TO SOMEONE LIKE A DUTCH UNCLE

TALK TO SOMEONE LIKE A DUTCH UNCLE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALLK TO SOMEONE LIKE A DUTCH UNCLE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK TURKEY

TALK TURKEY nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK TURKEY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK SOMEONE’S EAR OFF

TALK SOMEONE’S EAR OFF nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK SOMEONE’S EAR OFF. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK A BLUE STREAK

TALK A BLUE STREAK nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK A BLUE STREAK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK THROUGH ONE’S HAT

TALK THROUGH HAT nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK THROUGH ONE’S HAT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TAKE THE WIND OUT OF SOMEONE’S SAILS

TAKE THE WIND OUT OF SOMEONE'S SAILS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TAKE THE WIND OUT OF SOMEONE’S SAILS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

A TALL ORDER

A TALL ORDER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: A TALL ORDER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TRUE BLUE

TRUE BLUE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TRUE BLUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

UNDER THE WIRE

UNDER THE WIRE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER THE WIRE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

UNDER SOMEONE’S THUMB

UNDER SOMEONE'S THUMB nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER SOMEONE’S THUMB. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.