GET ONE’S SECOND WIND

GET HIS SECOND WIND nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET ONE’S SECOND WIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.