MISS THE BOAT

MISS THE BOAT

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: MISS THE BOAT. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [9]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BOXEDI IN, BOX SOMEONE IN.  Bài tập thực hành ngay. Popular English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh bỏ túi: IN THE LOOP, KEEP (SOMEONE) AT ARM’S LENGTH, LEAD (SOMEONE) AROUND BY THE NOSE, LEAVE (SOMEONE) HIGH AND DRY, MISS THE BOAT. Bài luyện phát âm. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in real life.