Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [9]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BOXEDI IN, BOX SOMEONE IN.  Bài tập thực hành ngay. Popular English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh bỏ túi: IN THE LOOP, KEEP (SOMEONE) AT ARM’S LENGTH, LEAD (SOMEONE) AROUND BY THE NOSE, LEAVE (SOMEONE) HIGH AND DRY, MISS THE BOAT. Bài luyện phát âm. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in real life.