Tìm hiểu nước Mỹ – What is the highest court in the United States?

Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là tòa án nào

Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là tòa án nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – What does the judicial branch do?

Ngành tư pháp Hoa Kỳ thực hiện nhiệm vụ gì

Nhiệm vụ của ngành tư pháp Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.