NIP SOMETHING IN THE BUD

NIP SOMETHING IN THE BUD

Tìm hiểu nghĩa và cách dùng một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: NIP SOMETHING IN THE BUD. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms for daily use.