RHYME OR REASON, NO RHYME OR REASON

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: RHYME OR REASON, NO RHYME NOR REASON. Bài tập thực hành ngay. Popular English idioms and how to use them in real life.

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: RHYME OR REASON, NO RHYME OR REASON. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.