GET A WORD IN EDGEWISE

get a word in edgewise edgeways nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A WORD IN EDGEWISE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.