TALK TURKEY

TALK TURKEY nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK TURKEY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.