ON THE ROCKS

on the rocks nghĩa là gì trong tiếng Anh 3

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE ROCKS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.