ON THE TIP OF ONE’S TONGUE

on the tip of one's tongue nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE TIP OF ONE’S TONGUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.