PARTY POOPER

PARTY POOPER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PARTY POOPER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.