PIE IN THE SKY

pie in the sky nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PIE IN THE SKY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.