PULL SOMEONE’S LEG

PULL SOMEONE’S LEG

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: PULL SOMEONE’S LEG. English idioms and how to use them.