RACK ONE’S BRAIN

RACK ONE’S BRAIN

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: RACK ONE’S BRAIN (UK: RACK ONE’S BRAINS). Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [13]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [13]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ thông dụng tiếng anh: CUT CORNERS, DO (SOMEONE) A GOOD TURN, FAIR AND SQUARE, GET UP ON THE WRONG SIDE OF THE BED, RACK (ONE’S) BRAINS (TIẾNG MỸ: RACK ONE’S BRAIN). Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.