CAN OF WORMS, OPEN A CAN OF WORMS

CAN OF WORMS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: A CAN OF WORMS; OPEN A CAN OF WORMS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.