UNDER THE WIRE

UNDER THE WIRE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER THE WIRE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.