Tìm hiểu nước Mỹ – What are two Cabinet-level positions?

Thành viên nội các của tổng thống Hoa Kỳ gồm những ai

Thành viên nội nội các tổng thống Hoa Kỳ gồm những vị trí nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.