TALK ONE’S WAY OUT OF (SOMETHING)

talk one's way out nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK ONE’S WAY OUT OF SOMETHING. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.