THE BEST OF BOTH WORLDS

the best of both worlds là gì

THE BEST OF BOTH WORLDS nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích, cách dùng, luyện phát âm, bài tập. Nên xem.