Tìm hiểu nước Mỹ – movement to end racial discrimination

Phong trào chống phân biệt chủng tộc

Phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ là phong trào nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.