Tìm hiểu nước Mỹ – Name one war fought by the United States in the 1800s

những cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ tiến hành trong thế kỷ 19

Những cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ tiến hành trong thế kỷ 19 là những cuộc chiến nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.