UNDER THE TABLE

under the table nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER THE TABLE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.