GO AGAINST THE GRAIN

go against the grain trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO AGAINST THE GRAIN. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.