Tìm hiểu nước Mỹ – Who did the United States fight in World War II

Hoa Kỳ chống lại nước nào trong Chiến tranh thế giới thứ II

Hoa Kỳ chống lại nước nào trong Chiến tranh thế giới thứ II? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.