Tìm hiểu nước Mỹ – What did the Declaration of Independence do?

Mục đích của Tuyên ngôn Độc lập là gì?

Mục đích của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.