UNDER SOMEONE’S THUMB

UNDER SOMEONE'S THUMB nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER SOMEONE’S THUMB. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.