BONE OF CONTENTION

BONE OF CONTENTION nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BONE OF CONTENTION. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.