BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS

BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.