FULL OF ONESELF, FULL OF HIMSELF

FULL OF ONESELF nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: FULL OF ONESELF, FULL OF HIMSELF. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.