Tìm hiểu nước Mỹ – Why did the colonists fight the British?

Tại sao người dân thuộc địa chống lại người Anh

Tại sao người dân thuộc địa chống lại người Anh? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.