GET SOMETHING THROUGH ONE’S HEAD

get something through one's head nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET SOMETHING THROUGH YOUR HEAD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

MAKE THE GRADE

make the grade nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: MAKE THE GRADE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

EAT CROW

EAT CROW

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: EAT CROW. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET A WORD IN EDGEWISE

get a word in edgewise edgeways nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A WORD IN EDGEWISE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST

get something of one's chest my chest your chest her chest his chest nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET HOLD OF ONESELF

get hold of oneself myself yourself himself herself nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET HOLD OF ONESELF. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET HOLD OF SOMEONE

get hold of someone nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET HOLD OF SOMEONE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET HOLD OF SOMETHING

get hold of something nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET HOLD OF SOMETHING. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO BANANAS / DRIVE SOMEONE BANANAS

go bananas trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO BANANAS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO AROUND IN CIRCLES

go around in circles trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO AROUND IN CIRCLES. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.