A BREATH OF FRESH AIR

a breath of fresh air là gì

A BREATH OF FRESH AIR nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Ví dụ và giải thích chi tiết cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.