A FLY ON THE WALL

a fly on the wall nghĩa là gì

A FLY ON THE WALL nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích cụ thể, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập