Tìm hiểu nước Mỹ – Name one of writers of Federalist Papers

Nêu tên một trong các tác giả của Luận cương Liên bang

Luận cương Liên bang là tài liệu gì và tác giả của nói là ai?

Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.