Tìm hiểu nước Mỹ – U.S. Independence Day

Lễ Độc lập của Hoa Kỳ là ngày nào

Lễ Độc lập của Hoa Kỳ là ngày nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – When was the Constitution written?

Hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo khi nào

Hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo khi nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – What are two rights in the Declaration of Independence?

Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ

Hai trong số các quyền nêu trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – What did the Declaration of Independence do?

Mục đích của Tuyên ngôn Độc lập là gì?

Mục đích của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.