BREAK THE BANK

break the bank là gì

BREAK THE BANK nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ cụ thể, giải thích, cách dùng, luyện phát âm, bài tập áp dụng.