Tìm hiểu nước Mỹ – Who wrote the Declaration of Independence?

Ai viết Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ

Ai viết Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.