GO OUT ON A LIMB

GO OUT ON A LIMB nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OUT ON A LIMB. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.