Tìm hiểu nước Mỹ – Name one branch or part of the government?

Các nhánh của hệ thống quản lý nhà nước

Các nhánh của hệ thống chính quyền là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – What does the Constitution do?

Hiến pháp dùng để làm gì?

Hiến pháp Mỹ dùng để làm gì?

Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và audio. Có bài tập thực hành.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.