THROUGH THICK AND THIN

THROUGH THICK AND THIN nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: THROUGH THICK AND THIN. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TRUE BLUE

TRUE BLUE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TRUE BLUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.